Petr Kolegar

místo podnikání Borkovany 4, 69175 Borkovany

IČO: 67051642

DIČ: CZ6706020959

zapsaný v Živnostenském rejstříku
(dále jen „Prodávající“) na straně druhé

osoba, která si objednala zboží přes internetový obchod http://odbabicky.com prostřednictvím elektronického formuláře
specifikována údaji, které zadala v objednávce v internetovém formuláři
(dále jen „Kupující“) na straně druhé

uzavřeli tuto

kupní smlouvu

která obsahuje také obchodní podmínky

čl. 1.

 • Další používané pojmy:

Spotřebitel – kupující fyzická osoba, která je člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná

Strana smlouvy nebo také účastník smlouvy – prodávají nebo kupující

čl. 2

 • Ve smyslu ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se prodávající touto smlouvou a za podmínek v ní dohodnutých zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní.
 • Předmětem koupě je zboží, které si kupující objednal prostřednictvím internetových stránek http://odbabicky.com. Bližší určení prodávaného zboží je dle objednávky a dle emailu potvrzujícího objednávku kupujícího.

čl. 3.

 • Kupní cenu (včetně DPH) odpovídá cenám uvedeným ke dni koupě na internetových stránkách http://odbabicky.com a je specifikována dle objednávky a dle emailu potvrzujícího objednávku kupujícího.

čl. 4.

 • Kupní cenu se kupující zavazuje uhradit podle vybraného způsobu úhrady při objednávce. Způsob úhrady je specifikován v objednávce a v emailu potvrzujícího objednávku kupujícího. K zaplacení dochází dnem, kdy je příslušná částka připsána na účet prodávajícího, nebo kdy bude částka předána prodávajícímu nebo osobě jím pověřené. V případě, že nebude částka uhrazena včas, je prodávající oprávněn požadovat zákonné úroky z prodlení.

čl. 5.

 • Zboží, které je předmětem koupě, bude dodáno způsobem vybraným při objednávce. Způsob dodání zboží je specifikován v objednávce a v emailu potvrzujícího objednávku kupujícího. Kupující je povinen zboží převzít. Nepřevezme-li kupující zboží a prodávajícímu vzniknou náklady, je prodávající oprávněn tyto náklady po kupujícím požadovat. Kupující je povinen převzetí zboží potvrdit, do doby potvrzení převzetí není prodávající povinen zboží předat. Místem plnění je dodací adresa zadaná při objednávce kupujícím.

čl. 6.

 • Prodávající předá kupujícímu zboží spolu s doklady nezbytnými pro jeho užívání a uplatnění práv z vadného plnění, popřípadě tyto doklady zašle na email, který kupující uvedl.

čl. 7.

 • Kupující se stává vlastníkem zboží poté, co jej převezme a uhradí celou kupní cenu. Nebezpečí škody přechází s převzetím zboží.

čl. 8.

 • Poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.
 • Strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu.
 • Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění.

čl. 9
Obecné informace

 1. Osobou provozující e-shop http://odbabicky.com je Petr Kolegar, místo podnikání Borkovany 4, 69175 Borkovany, IČ CZ6706020959, zapsaný v Živnostenském rejstříku. Další kontaktní údaje info@odbabicky.com nebo +420 : 773 773 445.
 1. Nabízeným zbožím je veškeré zboží, které je presentováno na internetových stránkách http://odbabicky.com, popis konkrétního zboží je připojen přímo u zboží.
 1. Cena zboží je vždy uvedena u každého zboží, a to včetně DPH.
 1. Smlouva uzavřená s použitím elektronických prostředků bude u prodávajícího uložena, kupujícímu (spotřebiteli) k ní bude umožněn přístup v době uzavírání smlouvy (bude mu také zaslána). Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Pro prodávajícího nejsou závazné žádné kodexy chování kromě právních předpisů ČR.
 1. Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy:
  • Pročtení Informací poskytovaných spotřebitelům před uzavřením smlouvy dle ust. § 1811 a 1820 OZ a kupní smlouvy o podmínkami
  • Prohlížení presentovaného zboží pohybem na internetových stránkách
  • Vybrané zboží vložit do košíku. Dále buď pokračovat v nákupu, nebo tlačítkem Objednat přejít k dokončení objednávky
  • Zobrazit košík s vybraným zbožím, zde bude uvedena jednotková cena, dále označení i celková cena za zboží, dále cena dopravy a celková cena.
  • Dále zvolit přihlášení k již založenému účtu, nebo možnost rychlého nákupu bez registrace, nebo se registrovat.
  • Dále zadat dodací adresu a fakturační adresu.
  • Pokračovat na zadání dopravy zboží a způsobu platby za zboží, případný komentář k objednávce.
  • Provede se odsouhlasení obchodních podmínek a smlouvy.
  • Po zadání všech údajů se zobrazí shrnutí objednávky, kde bude uvedena celková cena a zvolený způsob platby. Zde je možno se vrátit zpět a měnit veškeré údaje i objednávané zboží
  • Nakonec se závazně potvrdí tlačítkem Potvrdit objednávku. Po stisku tohoto tlačítka již není údaje možno měnit.
  • Po dokončení objednávky bude na zadaný email doručeno potvrzení objednávky s platebními údaji, údaji o doručení, shrnutí objednávky, smlouva s obchodními podmínkami.
 1. V případě stížností je možno se obrátit přímo na prodávajícího. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů vyplývajících z kupní smlouvy provádí Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, jejíž internetové stránky jsou http://www.coi.cz/. Orgánem státního dohledu je Česká obchodní inspekce, Úřad pro ochranu osobních údajů a Živnostenský úřad.
 1. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
 1. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že žádný závazek mezi smluvními stranami není závazkem podle § 1980 občanského zákoníku.
 1. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.
 1. Odlišně od občanského zákoníku smluvní strany ujednávají, že plnění kupujícího nemůže být odepřeno, ani když budou splněny podmínky § 1912 odst. 1 občanského zákoníku (vzájemné plnění).
 2. Kupující výslovně souhlasí, že prodávající je oprávněn vystavit mu účtenku ve smyslu zákona č. 112/2016 Sb. nejen v papírové, ale i v elektronické podobě. V případě, že bude účtenka vystavena v elektronické podobě, kupující souhlasí, že mu bude zaslána na emailovou adresu, kterou prodávajícímu sdělil. Prodávající je oprávněn vystavit účtenku v elektronické podobě při jakémkoliv způsobu platby a předání/převzetí zboží.

čl. 10
Obecné informace k dopravě a platbě

 1. Při převzetí balíčku má kupující právo si balíček zkontrolovat, zda není mechanicky poškozen. V případě poškození má kupující možnost uplatnit reklamaci.
 1. Nepřevezme-li kupující zboží a prodávajícímu vzniknou z tohoto důvodu náklady, je prodávající oprávněn tyto náklady na kupujícím požadovat. Náklady na dopravu ke kupujícímu a vrácení po nepřevzetí zpět prodávajícímu jsou v maximální odhadované výši 400,- Kč. Kupující je povinen převzetí zboží potvrdit, do doby potvrzení převzetí není prodávající povinen zboží předat.
 1. Záloha se nevybírá, platba proběhne dle vybraného způsobu platby.

čl. 11
Česká republika - doprava, způsoby platby, způsoby dodání, termíny dodání, ceny za dodání, ceny za způsoby platby

 1. Doprava: platba na dobírku, platba předem převodem na níže uvedený účet, platba kartou. Náklady na způsob platby jsou zahrnuty v ceně dopravy.

Bankovní spojení 2801380348/2010

 1. Způsoby dodání: Poštou, kurýrní službou (PPL, GLS atp.), prostřednictvím dodací služby Zásilkovna.
 1. Náklady na dodání:

0,- Kč – cena za dopravu a platbu při objednávce nad 2.000,- Kč, doprava zdarma

 1. Zboží bude zasíláno v neprůhledných diskrétních obalech.

čl. 12
Jiné státy - doprava, způsoby platby, způsoby dodání, bonusy, termíny dodání, ceny za dodání, ceny za způsoby platby

 1. Do jiných států než Česká republika nedodáváme.

čl. 13
Dostupnost, termíny dodání zboží, akční ceny zboží, změna cen zboží

 1. E-shop http://odbabicky.com přináší kompletní seznam běžně dodávaného zboží. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Zobrazovaná dostupnost zboží je orientační. V případě, že některé zboží nebude skladem,budeme Vás neprodleně kontaktovat.
 1. Akční ceny uvedené na http:/odbabicky.com jsou platné pouze pro tento e-shop.
 1. Prodávající si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí kupujícího o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. Pokud kupující nebude s novou cenou souhlasit, je prodávající i kupující oprávněn od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy bylo kupujícím zboží objednáno.

čl. 14
Záruka a reklamace (údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv)

 1. Výskyt vady je kupující povinen oznámit prodávajícímu neprodleně poté, co se o vadě dověděl, nebo se mohl dovědět. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy.
 1. Záruka na zboží je poskytnuta po dobu 2 let, nejdéle však do skončení trvanlivosti či použitelnosti zboží (má-li vyznačenu trvanlivost popř. dobu použitelnosti). Nelze uplatnit vady, které vzniknou běžným opotřebením, nebo nesprávným použitím. Nelze uplatnit vady, které vzniknou běžným opotřebením, nebo nesprávným použitím. Při reklamaci prodávající vystaví písemné potvrzení (reklamační protokol), kde se uvede datum přijetí reklamace, obsah a žádaný způsob vyřízení (požadovaný nárok). Reklamace bude vyřízena neprodleně, nejdéle do 30 dnů.
 1. Je-li vada odstranitelná, může se kupující domáhat buď opravy, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět řádně užívat, může nabyvatel buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.
 1. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím,
d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

 1. Záruka začíná běžet dnem převzetí výrobku kupujícím. Prodávající odpovídá za všechny vady výrobku, které má zboží při převzetí kupujícím, nebo které se objeví v průběhu záruční doby. Nevztahuje se pak na vady způsobené nešetrným či nevhodným zacházením nebo mechanickým poškozením. Za vadu nelze považovat změnu vlastností zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku opotřebení či nesprávného používání, popř. nesprávného zásahu. Vždy je nutné zakoupené zboží užívat na účely, pro které je výrobcem určeno!
 1. V případě oprávněné reklamace náklady na dopravu výrobku k nám hradí kupující, zpět ke kupujícímu hradí prodávající, pokud kupující neuplatní právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.
 1. O průběhu reklamace prodávající kupujícího informuje e-mailem nebo telefonicky.
 1. Reklamované zboží zasílejte na adresu:

      Petr Kolegar
Borkovany 4
69 175 Borkovany

 1. Zboží zasílejte pouze na uvedenou adresu, jinde nebude převzato. Prodávající nepřebírá zboží zaslané na dobírku. Příslušnou částku prodávající zašle na účet, který kupující sdělí, a pokud nesdělí, pak na účet, z něhož byla zaslána, popř. jiným způsobem k rukám kupujícího.
 1. Pokud dojde k vrácení či výměně zboží a tím se změní nominální hodnota objednávky, bude požadováno vrácení dárku, na který z hodnoty Vaší konečné ceny nemáte nárok. V případě, že nový neporušený dárek nebude vrácen, odečte se hodnota dárku od ceny vráceného zboží a rozdíl Vám bude vrácen. Dárkem je i dopravné (poštovné) zdarma a tato hodnota se také odečítá (hradí).
 1. Podstatné porušení smlouvy (prodej věci s tak závažnou vadou, o němž by prodávající již při uzavření kupní smlouvy věděl, nebo musel vědět, že by kupující smlouvu neuzavřel, pokud by takovou vadu předvídal)

Při podstatném porušení smlouvy má kupující tyto nároky:
-odstranění vady dodáním nové věci (neběží nová záruční lhůta, při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou)
-odstranění vady opravou věci
-přiměřená sleva z kupní ceny
-odstoupení kupujícího od smlouvy

 1. Pokud kupující nesdělí prodávajícímu výběr svého práva z vady prodané věci nejpozději bez zbytečného odkladu po oznámení vady prodávajícímu, má kupující práva, jako kdyby došlo k nepodstatnému porušení smlouvy. Provedenou volbu konkrétního práva není kupující oprávněn měnit bez souhlasu prodávajícího, což neplatí, pokud kupující žádal opravu věci, kterou nelze provést. Kupující má právo odstoupit od smlouvy také tehdy, nemůže-li věc užívat pro opakovaný výskyt vady (potřetí stejná vada), nebo pro větší počet vad (3 a více).
 1. Nepodstatné porušení smlouvy (takové, které neodpovídá podstatnému porušení smlouvy)

Při nepodstatném porušení má kupující tyto nároky:
-odstranění vady opravou
-přiměřená sleva z kupní ceny

 1. Neodstraní-li prodávající vadu včas (přiměřená lhůta, nejdéle do 30 dnů) nebo vadu odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z ceny, nebo od smlouvy odstoupit i u nepodstatného porušení smlouvy, kde si již vybral odstranění vady opravou.

čl. 15
Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

 1. V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží na adresu: Petr Kolegar, Borkovany 4, 69175 Borkovany. Nebude-li zboží možno vrátit obvyklou poštovní cestou, jsou náklady na poplatek přepravní společnosti v maximální odhadované výši 400,- Kč.
 1. Odstoupení od smlouvy není nijak zpoplatněno. Spotřebitel má právoodstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží. V případě smlouvy týkající se různého zboží objednaného spotřebitelem v rámci jedné objednávky a dodaného zvlášť se lhůta počítá ode dne následujícího po dni, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme poslední dodávku zboží. V případě smlouvy týkající se dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí se lhůta počítá ode dne následujícího po dni, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme poslední položku nebo část zboží.
 1. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy informovat prodávajícího formou jednoznačného prohlášení, a to tak, že zašle dopis zaslaný prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na kontaktní adresu Petr Kolegar, Borkovany 4, 69175 Borkovany. Je možné použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však povinností.
 1. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Pokud spotřebitel odstoupí od této smlouvy, vrátí spotřebiteli prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl informován o rozhodnutí odstoupit od smlouvy, všechny platby, které obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím). Pro vrácení plateb bude použit stejný platební prostředek, který byl použit pro provedení počáteční transakce, pokud spotřebitel výslovně neurčí jinak. V žádném případě tím nevzniknou spotřebiteli další náklady.
 1. S vrácením platby počká prodávající do té doby, než vrácené zboží obdrží, nebo než spotřebitel prokáže, že zboží odeslal. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy spotřebitel oznámí, že odstupuje od smlouvy, zašle zpět na adresu Petr Kolegar, Borkovany 4, 69175 Borkovany.
 1. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud nám spotřebitel odešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů, nebo v této lhůtě předá osobně.  Spotřebitel zboží zašle bez známek užívání, nepoškozené a v původním obalu.
 1. Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Spotřebitel není oprávněn odstoupit od smlouvy mj. v případě, že se jedná o zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

čl. 16
Ochrana osobních údajů

Potřebné informace a údaje obsahuje příloha, která je nedílnou součástí této smlouvy (předmět a doba trvání zpracování, povaha a účel zpracování, typ osobních údajů a kategorie subjektů údajů, povinnosti a práva správce atd.) - Podmínky ochrany osobních údajů

čl. 18.

 1. Tato smlouva se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
 1. Tato smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu bude považována výměna e-mailů.
 1. Uzavřením této smlouvy spotřebitel potvrzuje, že se seznámil s informace pro spotřebitele poskytovanými před uzavřením smlouvy, které jsou zároveň obsahem této smlouvy.
 1. Obě strany si smlouvu přečetly a seznámily se s ní a souhlasí s ní.

Prodávající                             Kupující

vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy:
Oznámení o odstoupení od smlouvy
Adresát 
Petr Kolegar, Borkovany 4, 69175 Borkovany
Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*) .......................................................................................................................................

......................................................................................................................................................
Datum objednání (*) /datum obdržení (*).....................................................................................
Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů ..................................................................................
......................................................................................................................................................,
Adresa spotřebitele/spotřebitelů...................................................................................................
......................................................................................................................................................,

Podpis spotřebitele/spotřebitelů 
Datum

(*) Nehodící se škrtněte